Personlig Assistans

Den nya lagen till rättigheter trädde i kraft år 1994 och gav unika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättningar har nu möjlighet att välja assistanssamordnare själva! Det självständiga valet ökar stor trygghet hos de funktionshindrade, brukarna.
Sveservice kan hjälpa er som omfattas av LSS, LASS och inte själv vill eller har möjlighet att ta det totala arbetsgivaransvaret för era personliga assistenter. Vi erbjuder en skräddarsydd assistans utifrån brukarens behov och önskemål. Vi sätter alltid brukaren i centrum, har regelbundna möten och samtal med både brukare och personal. Vi ser anhöriga som en tillgång vi bör vara rädda om. Vi arbetar utifrån helhetssynen att alla är lika och har lika rättigheter. Alla har rätt att leva under jämnlika villkor och bemöts med respekt – oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, ekonomiska förutsättningar etc.


Som personlig assistent hjälper vi den handikappade med vardagliga tjänster som denne inte själv klarar av.
Det är helt enkelt tjänster som beror på brukarens personliga behov, som är förknippade med funktionsnedsättningen, t.ex.  att följa med på bio eller bara finnas till hands. 
Man brukar säga att assistenten varken ska synas eller höras utan på något vis verka i bakgrunden. Detta är en sanning med modifikation. Visst stämmer det i många fall, men i andra fungerar det inte alls så. Man skulle istället kunna säga att man som assistent måste vara väldigt lyhörd och följsam, då man får anpassa sig efter situationen. Det kan exempelvis vara så att man ena stunden i brukarens samvaro med familj och vänner får inta en tillbakadragen position medan man, under en hockeymatch, får fungerar mer som en kompis.

Det behövs oftast ingen speciell utbildning för att arbeta som personlig assistent, däremot finns kravet att man bör tycka om att arbeta med människor. Är man sedan som ovan sagt, lyhörd och följsam av sig, har man bra förutsättningar att arbeta som assistent. Det är just dessa unika personliga assistenter vi söker till våra kära brukare.

Behov av personlig assistans

Ni som har omfattande funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 
Personlig assistans innebär att personliga assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig. Om du får hjälp med de grundläggande behoven kan du också ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade behov. Det kan vara hushållsarbete, matlagning, att handla och utöva fritidsaktiviteter.

För att få personlig assistans ska du ha:

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. betydande eller bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.Ansökan

Kontakta kommunens handikappomsorg för att göra en ansökan. Det är kommunen som ansvarar för personlig assistans, enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Behöver Ni max 20 timmar per vecka är det kommunen som beslutar om ersättning. Har Ni ett grundläggande hjälpbehov av mer än 20 timmar i veckan är det försäkringskassan som beslutar om assistansersättning, enligt lagen om assistansersättning, LASS. 
Assistansen kostar er ingenting.

Ni måste ansöka om personlig assistans senast dagen Ni fyller 65 år. Ansökan ska ha inkommit till kommunen eller försäkringskassan senast dagen före 65-årsdagen. Är ni beviljad assistans får Ni behålla den även efter att ha fyllt 65 år, under förutsättning att ni inte bor i gruppbostad eller vårdas på sjukhus eller liknande.

Ni kan få personlig assistent genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för er personliga assistent. Ni kan också använda stödet till att anlita ett brukarkooperativ eller ett assistansföretag. Oavsett vilken form ni väljer ska ni alltid kunna påverka när, hur och vem Ni får stöd av. Det är ju era behov och krav som ska styra. Ni kan till exempel ha en anhörig som personlig assistent. Kontakta funktionshinderombudsmannen eller ansvarig för handikappfrågor i er kommun/stadsdel så får ni veta mer om vad som gäller.

Beroende och självständig

Den som har personlig assistans har ett personligt utformat stöd som ges av ett fåtal personer. Det kan vara jobbigt att behöva släppa en person så nära in på livet. Det kan vara svårt att förena rollen som beroende till en roll som arbetsledare. Ett sätt att värna sin självständighet är att prata om den med er personliga assistent. Bestäm själv hur mycket av ert privatliv Ni vill lämna ut.